Anasayfa
RSSMOBİL
Beşiktaş ile G.Saray Arasında Feda Tartışması

Beşiktaş ile G.Saray Arasında 'Feda' Tartışması

Spor

Galatasaray'ın satışa sunduğu ‘Tek Bi­lek Tek Yü­re­k’ bileklikleri tartışmaya yol açtı.

Mali açı­dan sı­kın­tı­lı gün­ler ge­çi­ren ve UE­FA­’nın ma­li fa­ir-play yap­tı­rım­la­rı doğ­rul­tu­sun­da ge­le­cek se­zon için Av­ru­pa ku­pa­la­rı­na ka­tı­lım ya­sa­ğı gün­dem­de olan Ga­la­ta­sa­ray, ku­lü­be eko­no­mik kat­kı sağ­la­mak ama­cıy­la ‘Tek Bi­lek Tek Yü­re­k’ adı al­tın­da bir kam­pan­ya baş­lat­tı. Ön­ce­ki ak­şam baş­kan Dur­sun Öz­bek ta­ra­fın­dan lans­ma­nı ya­pı­lan or­ga­ni­zas­yon bağ­la­mın­da sa­rı ve kır­mı­zı renk­li Ga­la­ta­sa­ray bi­lek­lik­le­ri sa­tı­şa çık­tı. 10 TL’­den sa­tı­şa su­nu­lan bu ürün­ler­le ku­lü­be kat­kı ya­pıl­ma­sı amaç­la­nı­yor. Ses ge­ti­ren bu kam­pan­ya hak­kın­da Ga­la­ta­sa­ray ca­mi­ası­nı şoke ede­cek bir ger­çek or­ta­ya çık­tı.

O sloganı biz bulduk

Ay­nı kam­pan­ya­nın, ay­nı ürün­le ve ay­nı slo­gan­la bun­dan tam 8 ay ön­ce Be­şik­taş ta­ra­fın­dan uy­gu­la­ma­ya ko­nul­du­ğu be­lir­len­di. Si­yah-Be­yaz­lı­lar, ta­raf­tar­la­ra yö­ne­lik ola­rak ha­zır­la­nan bi­lek­lik­le­ri ‘Tek Bi­lek Tek Yü­re­k’ slo­ga­nıy­la be­ğe­ni­ye sun­du. Be­şik­taş ta­raf­tar­la­rı sos­yal med­ya­dan, Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­la­r’­ın kam­pan­ya­sı­nın ça­lın­tı ol­du­ğu yo­rum­la­rı­nı yap­tı. Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi ise, 2015 Mart ayın­da Fe­ner­bah­çe ile fut­bol, ba­yan ve er­kek bas­ket­bol­da ya­pı­la­cak der­bi­ler ön­ce­si 3 bran­şın ho­ca­la­rı­nın bir ara­ya gel­di­ği top­lan­tı­da bu slo­ga­nı ken­di­le­ri­nin bul­du­ğu­nu sa­vun­du.

Kendi projeleri yorum yakışmaz

Beşiktaş’ta Kartal Yuvası mağazalarından sorumlu yönetici Emre Kocadağ, Galatasaray’ın Tek Bilek, Tek Yürek kampanyası için, “Onların kendi projeleridir. Bize yorum yapmak yakışmaz” dedi.

Beşiktaş ile G.Saray arasında 'feda' tartışması

Kaynak: sporx.com

Ekleme Tarihi: 10.02.2016 09:12, Son Güncelleme: 10.02.2016 14:59

Diğer Spor Haberleri


© Tüm Hakları Saklıdır. Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.