Anasayfa
RSSMOBİL
Diyanet, yurtdışında çalıştırılmak üzere 100 personel alacak

Diyanet, Yurtdışında Çalıştırılmak Üzere 100 Personel Alacak

Eğitim

Mesleki Yeterlik" ile "Yurtdışı Temsil ve Yeterlik" sözlü sınavlarıyla yurtdışında çalıştırılmak üzere sözleşmeli bay ve bayan personel (din görevlisi) alınacaktır.

Mesleki Yeterlik" ile "Yurtdışı Temsil ve Yeterlik" sözlü sınavlarıyla yurtdışında çalıştırılmak üzere sözleşmeli bay ve bayan personel (din görevlisi) alınacaktır.
Diyanet İşleri Başkanlığından,

Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dinî konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18/A maddesi uyarınca ve Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatında Sözleşmeli Personel İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılacak "Mesleki Yeterlik" ile "Yurtdışı Temsil ve Yeterlik" sözlü sınavlarıyla yurtdışında çalıştırılmak üzere sözleşmeli bay ve bayan personel (din görevlisi) alınacaktır.

I- Atama Yapılacak Kadroların Bulunduğu Yer, Ünvan ve Adedine Göre Dağılımı ATAMA YAPILACAK KADROLARIN
BULUNDUĞU YER ÜNVANI ADEDİ
Yurtdışı Teşkilatı Yurtdışı Sözleşmeli Personel (Din Görevlisi) 100

II- Adaylarda Aranan Şartlar

1. İlgi ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,

2. Lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak,

3. İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmî dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan dillerden birisi için; Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az yetmiş (70) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az KPDS'nin yetmiş puan dengi kabul edilen bir puan almış olmak. Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik belgesi şartı aranmaz,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. Görevini yapmasına engel olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir özrü bulunmamak,

8. İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

9. Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma becerisine sahip olmak,

10. Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

11. İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,

12. Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

13. Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

III- Başvuru, Sınav, Atama İşlemleri ve Diğer Hususlar

A) Başvuru İşlemleri

1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar;

a) Ek-1 Başvuru Formu (Ek-1 başvuru formu sınav duyurusunun altında yer alan Ek-1 başvuru formu bağlantısından indirilerek bilgisayar ortamında doldurulacak, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır),

b) Ek-2 Aday Bilgi Formu-Özgeçmiş (Ek-2 aday bilgi formu sınav duyurusunun altında yer alan Ek-2 aday bilgi formu bağlantısından indirilerek el yazısı ile doldurulacaktır),

c) Dinî yükseköğrenim lisans diplomasının onaylı sureti,

ç) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,

d) Yabancı uyruklular için kimlik kartının veya pasaportunun fotokopisi ve ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydı,

e) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğrafı,

f) Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin onaylı fotokopisi,

g) Askerlik hizmetini yapanların yaptıklarına dair beyanı, askerlikten muaf veya ertelenmiş olanların ise muaf veya ertelenmiş olduğuna dair belgeleri ile birlikte 23.10.2012 - 16.11.2012 tarihlerinde mesai bitimine (saat 18:00) kadar, Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, yurtdışında Din Hizmetleri Müşavirliğine/Ataşeliğine/ Koordinatörlüğüne şahsen başvuracaklardır.

2. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan, 16.11.2012 (saat 18:00) tarihi mesai bitimine kadar ilgili birimlere yapılmayan müracaatlar ile adaylar adına üçüncü şahısların yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Din Hizmetleri Müşavirlik/ Ataşelik/ Koordinatörlüklerine başvuru yapan ve bu duyuruda belirtilen şartları taşıyan adayların isim listesi 21.11.2012 tarihi mesai saati bitimine kadar Din Hizmetleri Müşavirlik/ Ataşelik/ Koordinatörlüklerince Başkanlığımız disiliskiler@diyanet.gov.tr elektronik posta adresine iletilecek, başvuru evrakları ise en son 30.11.2012 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde gönderilecektir.

4. Başvuru için gerekli şartları taşımayan adayların evrakları gerekçeleri belirtilerek iade edilecektir.

B- Sınav İşlemleri

1. Sınav "Mesleki Ehliyet" ile "Yurtdışı Temsil ve Yeterlik" olmak üzere iki aşamalı ve sözlü olarak yapılacaktır.

2. "Mesleki Ehliyet Sınavı" ile "Yurtdışı Temsil ve Yeterlik" sınavları yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

3. Sınavda başarılı olabilmek için "Mesleki Ehliyet Sınavı" ile "Yurtdışı Temsil ve Yeterlik" sınavlarının her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.

4. "Mesleki Ehliyet Sınavı" ile "Yurtdışı Temsil ve Yeterlik" sınavlarına girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

5. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası veya ilgili ülke kimlik kartı numarası/pasaport numarası ile Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden öğrenebileceklerdir.

Mesleki Ehliyet Sınavı

1. Mesleki Ehliyet Sınavı, yurtiçinde veya ihtiyaç duyulması halinde, yurtdışında sözlü olarak yapılacaktır.

2. Sınav yeri ve tarihi, adayların bağlı bulundukları Din Hizmetleri Müşavirliklerine/ Ataşeliklerine/ Koordinatörlüklerine yazılı olarak bildirilecektir. Ayrıca adaylar Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünden sınav yeri ve tarihini öğrenebileceklerdir.

3. Adaylar Mesleki Ehliyet Sözlü sınavına gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü Sınavı

1. Mesleki Ehliyet Sözlü Sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan alarak başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü Sınavına çağrılacaklardır.

2. Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü Sınavına girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yerleri, Mesleki Ehliyet Sözlü Sınavı sonuçlarının adaylara duyurulmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

3. Adaylar Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü Sınavına gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

C- Atama İşlemleri

1. Atamalar, Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü Sınavında başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacak olup sınavı kazanan adaylar sözleşmeli personel (din görevlisi) statüsünde istihdam edileceklerdir.

2. Sözleşme süresi bir yıl olup, mali yıl ile sınırlı olacaktır. Üç aylık deneme süresi sonunda başarısız bulunanların sözleşmeleri feshedilecektir.

3. Görevlerinde başarılı olmaları halinde bu süre her defasında birer yılı geçmemek üzere ihtiyaca göre uzatılabilecektir.

4. Atamalar, Ek-3 listede belirtilen ülkelere yapılacaktır.

5. Sınavlarda başarılı olan adayların atanacağı ülkeler ve görev yerleri, hizmetin gereğine ve bölgelerinin ihtiyaçlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecektir.

6. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen din görevlilerinin, sürelerine bakılmaksızın görevlerine son verilecektir.

D- Diğer Hususlar

1. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

2. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız web sayfası duyurular bölümünde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı olarak tebligat yapılmayacaktır.

IV- Sınav Konuları

1- Mesleki Ehliyet Sözlü Sınavı Sınav Konuları

a) Kur'an-ı Kerim, (Yüzünden-40 puan, Ezber-30 puan)

b) Temel Dini Bilgiler. (Akaid, Fıkıh, Siyer ve Ahlak-30 puan)

2- Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sözlü Sınavı Sınav Konuları

a) Temsil Kabiliyeti, (40 puan)

b) Genel Kültür, (30 puan)

c) Türkçeyi Kullanma Becerisi. (30 puan)

Mesleki Ehliyet Sözlü Sınavına ve Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfası Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır. Sayfaya ait linkler:

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dinegitimi/din-egitimi-dairesi-baskanligi—icerik-imam- hatiplik-yeterlikleri-206.aspx

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dinegitimi/din-egitimi-dairesi-baskanligi—icerik-kur-an-kursu- ogreticiligi-yeterlikleri-205.aspx

V-Kaynak Eserler
V-Kaynak Eserler
S.No KİTAP ADI YAZAR ADI (YAYINEVİ)
1 Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri Komisyon (DİB Yayınları)
2 Tecvidli Kur'an Okuma Rehberi Davut KAYA (DİB Yayınları)
3 İlmihal I. ve II. Ciltler Komisyon (TDV Yayınları)
4 İslam'a Giriş (I-IV) Komisyon (DİB Yayınları)
5 Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM (DİB Yayınları)
6 Hadis Usûlü Prof. Dr. Talat KOÇYİGİT (TDV)
7 Riyazü's-Sâlihîn Ebû Zekeriyya en-Nevevî
8 Yaşayan Dünya Dinleri Komisyon (DİB Yayınları)
9 Tefsir Usûlü Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU (TDV)
10 Allah, Din, Ahlak, Diyanet, Hutbe, İmam-Hatip Maddeleri Diyanet İslam Ansiklopedisi (TDV)
11 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, Başkanlığın hizmet alanları ve faaliyetleri
VI- İletişim
Yazışma adresi :Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya ANKARA e-mail : disiliskiler@diyanet.gov.tr
Telefon : +90 0312 295 73 39
Yurtdışı Sözleşmeli Bay ve Bayan Personel (Din Görevlisi) Sınav Duyurusu
1-Duyuru eki BAŞVURU FORMU (Ek-1)
2-Duyuru Eki Özgeçmiş (Ek-2)
3-Sözlemeli İstihdam Edilecek Ülkeler Listesi (Ek-3)

Ekleme Tarihi: 05.11.2012 10:59, Son Güncelleme: 05.11.2012 10:59

Tüm Haberleri

Diğer Eğitim Haberleri
© Tüm Hakları Saklıdır. Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.